facebook
youtube

zak
Szkoły dla dorosłych za darmo!
23.01.13
Program praktyk – Technik Rachunkowości

 TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

 CZAS TRWANIA PRAKTYKI – 4 TYGODNIE  semestr III

Cele kształcenia:

Zorganizować własne stanowisko  pracy.

Porozumieć się ze współpracownikami i innymi osobami, w tym także prowadzić dyskusje i negocjacje,

Wypełnić obowiązki pracownicze tak, aby kształtować pozytywną opinię o przedsiębiorstwie,

Zastosować na uproszczonych przykładach zasady racjonalnej organizacji pracy i zasady zarządzania,

Zapanować nad negatywnymi emocjami, unikać konfliktów i dokonać samooceny,

Przestrzegać przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

Wykorzystać w pracy biurowej nowoczesne środki techniczne i materiały biurowe,

Wykorzystać wybrany program komputerowy, kadrowo-płacowy, komputerową księgę przychodów i rozchodów, system finansowo-księgowy lub inne systemy ekonomiczno-finansowe,

Wykonywać typowe czynności związane z utrzymaniem w sprawności sprzętu komputerowego i innych urządzeń biurowych.

Zredagować treść pism i sporządzić  dokumenty w sprawach osobowych, sprawach związanych z transakcjami kupna-sprzedaży i innych sprawach związanych z rachunkowością i finansami przedsiębiorstwa, banku, urzędu skarbowego itp.

Wykorzystać zakładowy plan konta w ewidencji operacji gospodarczych,

Dokonać ewidencji operacji gospodarczych,

Zinterpretować zapisy księgowe,

Sporządzić podstawowe sprawozdania finansowe, bilans, rachunek zysków i strat itp.Przeprowadzić proste analizy ekonomiczne i dokonać oceny procesów gospodarczych, Sprawnie liczyć i szanować wyniki obliczeń, przechować dokumentację księgową.

 

Cele praktyki zawodowej

  1. Praktyka zawodowa w jednostce prowadzącej działalność gospodarcząprzedmiot działania jednostki gospodarczej i jej forma organizacyjno-prawna, struktura organizacyjna, miejsce jednostki gospodarczej na rynku, źródła zaopatrzenia, kierunki sprzedaży, organizacja obiegu dokumentów, regulaminy wewnętrzne instrukcje.

Sekretariat: dziennik korespondencji wychodzącej i przychodzącej, instrukcja kancelaryjna, redagowanie pism.

Kadry: dokumentacja osobowa i jej przechowywanie, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, dokumentacja płacowa.

Komórki handlowe: źródła zaopatrzenia, dokumentacja zakupu, kierunki sprzedaży, dokumentacja sprzedaży, organizacja marketingu, stosunki jednostki gospodarczej z otoczeniem.

Komórki finansowo-księgowe. Zakładowy plan kont. Formy i techniki ewidencji księgowej. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dokumentacja finansowo-księgowa. Ewidencja operacji na kontach syntetycznych i analitycznych. Wykorzystanie programów komputerowych w rachunkowości. Interpretacja zapisów księgowych. Uzgadnianie ewidencji syntetycznej i analitycznej. Rozliczenie z kontrahentami, instytucjami finansowymi oraz budżetem. Rozliczenia z pracownikami. Rachunek kosztów.

  1. Praktyka w banku – działalność banku i jego struktura organizacyjna, zadania rachunkowości bankowej, zasady budowy bankowego planu kont, wpływ planu kont na rachunkowość bankową, środki techniczne i materiały wykorzystywane w banku, wykorzystanie programów komputerowych, obroty na rachunkach bankowych, zakładanie rachunków bankowych, dokumentacja obrotu bezgotówkowego, rodzaje kredytów bankowych, umowa kredytowa, rodzaje form oszczędzania, odsetki i prowizje, zasady obliczania, operacje walutowe.
  2. Praktyka w urzędzie skarbowym – działalność urzędu skarbowego, struktura organizacyjna, rejestracja nowych przedsiębiorstw, nadanie numeru identyfikacji podatkowej, miesięczne rozliczanie i dokumentacja podatku VAT, formy podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dokumentacja i rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy, rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, inne podatki i zasady ich uiszczania, opłaty skarbowe, skutki finansowe wynikające z nieuiszczenia podatków, postępowanie egzekucyjne, organizacja wpłat do budżetu, środki gospodarcze, wydatki i dochody urzędu skarbowego, zasady prowadzenia rachunkowości w urzędach skarbowych.

 

Co nas wyróżnia:

co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia