facebook
youtube

zak
Szkoły dla dorosłych za darmo!
25.01.13
Program praktyk – Opiekunka Środowiskowa

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

CZAS TRWANIA PRAKTYKI – 4 TYGODNIE semestr I i II

Celem realizacji programu praktyki zawodowej jest zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania podopiecznego niepełnosprawnego w jego
środowisku domowym oraz przygotowanie uczniów do samodzielnej pracy z podopiecznym.
Realizując program należy kształtować poczucie odpowiedzialności za podopiecznego, za jakość i organizację wykonywanej pracy. Opiekun praktyki
powinien zapoznać ucznia z regulaminem i harmonogramem praktyki.
Dopuszcza się możliwość realizacji programu praktyki zawodowej w placówkach takich jak: ośrodki pomocy społecznej, środowiskowy dom
samopomocy, zakłady opiekuńczo-lecznicze, dzienne oddziały psychiatryczne, ośrodki dla niewidomych i niedowidzących, ośrodek szkolno-
wychowawczy dla niedosłyszących, Polski Związek Głuchych.
W czasie praktyki zawodowej należy obserwować prace uczniów podczas wykonywania zadań zawodowych, udzielać wskazówek, a także dokonywać
analizy popełnionych błędów. Uczniowie pod nadzorem opiekuna powinni wykonywać samodzielnie zaplanowane w programie zadania zawodowe.
Każdy uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dziennika praktyk, w którym zapisuje sprawozdanie z przebiegu praktyki.

Cele kształcenia:
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć:

.
określić strukturę organizacyjną i oferty usług wybranych placówek pomocy społecznej,
.
nawiązać współpracę z zespołem opiekuńczo-terapeutycznym,
.
nawiązać kontakt z podopiecznym oraz jego rodziną,
.
ustalić formy współpracy z podopiecznym oraz jego rodziną,
.
podjąć współprace z różnymi grupami podopiecznych,
.
rozpoznać i zaspokoić potrzeby podopiecznego,
.
podjąć działania mające na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów i potrzeb podopiecznego, zaplanować działania opiekuńcze,
terapeutyczne i rehabilitacyjne
.
udzielić pomocy i świadczyć usługi opiekuńcze, osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym,
.
doradzić podopiecznemu w zakresie planowania i organizowania gospodarstwa domowego,
.
udzielić pomocy podopiecznemu w wykonywaniu codziennych czynności domowych,
.
pomóc podopiecznemu w dokonywaniu zakupów,
.
udzielić wsparcia emocjonalnego podopiecznemu i jego rodzinie,
.
wykonać usługi opiekuńcze w środowisku domowym lub w placówkach świadczących pomoc społeczną,
.
zmobilizować podopiecznego do aktywnego spędzania czasu i zwiększenia jego aktywności życiowej,

.
udokumentować podejmowane działania,
.
ocenić efektywność podejmowanych działań,
.
wykonać zabiegi higieniczne u podopiecznego niesamodzielnego, związane z utrzymaniem ciała w czystości,
.
wykonać zabiegi higieniczne u podopiecznego niesamodzielnego,związane z utrzymaniem higieny otoczenia,
.
wykonać zabiegi zgodnie z przepisami bhp,
.
zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii.

MATERIAŁ NAUCZANIA
1. Opieka nad osobami starszymi i przewlekle chorymi
Określanie struktury organizacyjnej placówki pomocy społecznej.
Nawiązanie i podtrzymywanie kontaktu z podopiecznym. Sporządzanie diagnozy indywidualnej podopiecznego. Sporządzanie diagnozy środowiska
rodzinnego podopiecznego. Sporządzanie diagnozy systemu wsparcia w środowisku lokalnym. Sporządzanie planu usług opiekuńczych
i higienicznych. Zaplanowanie przystosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Realizowanie zaplanowanej pomocy i opieki.
Słanianie łóżka i zmiana bielizny pościelowej z osobą unieruchomioną w łóżku. Wykonywanie zabiegów higienicznych, mycia podopiecznego
leżącego w łóżku. Mycie włosów osobie leżącej w łóżku.
Pielęgnowanie jamy ustnej. Przygotowanie posiłków wymagających specjalnych diet. Podawanie posiłków. Karmienie i pojenie podopiecznego.
Organizowanie czasu wolnego. Inspirowanie starszej osoby do aktywności. Prowadzenie dokumentacji podjętych działań. Udzielanie pierwszej
pomocy w stanach zagrożenia zdrowia. Towarzyszenie podopiecznemu w umieraniu i w śmierci. Wspieranie rodziny w żałobie.
2. Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną
Nawiązanie kontaktu z osobą z zaburzeniami psychicznymi. Rozpoznawanie potrzeb, potencjału i ograniczeń osoby z zaburzeniami psychicznymi.
Rozpoznawanie potencjału opiekuńczego rodziny osoby z zaburzeniami
psychicznymi. Organizowanie systemu wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin w środowisku lokalnym. Planowanie
pomocy dla osoby z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziny. Nawiązywanie kontaktu z osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Rozpoznawanie
potrzeb osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jej potencjału i ograniczeń. Rozpoznawanie potencjału opiekuńczego rodziny osoby
z niepełnosprawnością intelektualną. Organizowanie systemu wsparcia społecznego w środowisku lokalnym dla osoby z niepełnosprawnością
intelektualną i jej rodziny. Organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych. Usprawnianie podopiecznego do funkcjonowania
w społeczeństwie. Monitorowanie zmian w sytuacji podopiecznego i jego rodziny. Prowadzenie dokumentacji podejmowanych działań.
3. Opieka nad osobami niewidomymi i słabo widzącymi
Nawiązanie kontaktu z osobą niewidomą lub słabo widzącą.
Rozpoznawanie ograniczeń w orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się. Rozpoznawanie wydolności opiekuńczej środowiska
rodzinnego podopiecznego. Organizowanie systemu wsparcia społecznego w środowisku lokalnym. Udzielanie pomocy w zakresie wspierania
rozwoju. Przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Realizowanie zaplanowanej pomocy i opieki.
Udział w rozwiązywaniu problemów życiowych osoby niepełnosprawnej. Prowadzenie dokumentacji podjętych działań. Monitorowanie zmian
w sytuacji podopiecznego i jego rodziny w wyniku podjętych działań.
4. Opieka nad osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi
Nawiązanie kontaktu z osobą niesłyszącą. Rozpoznawanie potrzeb i problemów podopiecznego z uwzględnieniem jego potencjału i ograniczeń.
Rozpoznawanie potencjału opiekuńczego środowiska rodzinnego podopiecznego. Organizowanie systemu wsparcia w środowisku lokalnym.
Planowanie usług opiekuńczych. Zawieranie kontraktu na sprawowanie pomocy i opieki. Realizowanie zaplanowanej pomocy i opieki.
Dokumentowanie podjętych działań. Monitorowanie zmian zachodzących w sytuacji podopiecznego i jego rodziny.
Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu praktyki zawodowej na podstawie ustalonych
kryteriów. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów powinno dostarczyć informacji o zakresie i stopniu realizacji celów określonych
w programie przedmiotu.
Podstawę oceny powinna stanowić obserwacja pracy ucznia. Po zakończeniu praktyki zawodowej opiekun praktyki zobowiązany jest do
wystawienia oceny końcowej. Oceny dokonuje się zgodnie z obowiązującą skalą ocen.

Co nas wyróżnia:

co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia