facebook
youtube

zak
Szkoły dla dorosłych za darmo!
22.02.13
Warunki zaliczenia semestru

Przypominamy, że :

  • Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje w wymiarze co najmniej 50% oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych pozytywne oceny;

·         Do egzaminów należy przystąpić w wyznaczonym terminie, z indeksem uzupełnionym o wpis imienia i nazwiska nauczyciela, przedmiotu i ilości godzin. Indeksy dla I semestrów do odbioru będą w kwietniu/maju 2013r.

  • W przypadku niezgłoszenia się w I terminie, z przyczyn uzasadnionych i pod warunkiem pozytywnie ocenionych prac kontrolnych, słuchacz ma prawo do otrzymania II terminu zdawania egzaminu.
  • Jeżeli słuchacz otrzyma z jednego egzaminu ocenę niedostateczną może zdawać go w terminie poprawkowym, po wcześniejszym uzgodnieniu  z sekretariatem terminu i miejsca.

Warunkiem podejścia do egzaminu są pozytywne oceny z prac kontrolnych. Prace kontrolne należy złożyć u wykładowcy w wyznaczonym terminie. Każda praca kontrolna powinna posiadać stronę tytułową (w załączniku).

Słuchacz zalicza semestr jeżeli :

- uzyska pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów realizowanych w semestrze

- nie zalega z wpłatami czesnego (kierunki płatne)

- złożył dokumentację odbycia praktyki (poza LO i ULO).

Po pozytywnym zakończeniu sesji egzaminacyjnej słuchacz niezwłocznie składa indeks w sekretariacie celem dokonania wpisu na semestr wyższy.

Co nas wyróżnia:

co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia